نجیب ماهنشان

فعالیت های معدنی

مشاوره

شـرکت دانـش بنیـان نجیب ماهنشـان با بهرهگیری از دانــش فنــی و کارشناســان خبــره، مشــاوره در زمینههــای پتانســیل یابــی محدودههــای معدنــی، اکتشـاف مقدماتـی تا تفصیلـی در پروژههای معدنی فلـزی و غیرفلـزی, امـکان سـنجی و بررسـیهای فنـی و اقتصــادی و بازرگانــی مــواد معدنــی را از اهــداف خــود قــرارداده اســت.

نظارت و اجرا

مـا بـا تلفیـق دانـش، تجربـه و فنآوریهـای نویـن و همـکاری بـا متخصصیـن خبـره قادریـم در زمینههـای اجــرا و نظــارت کلیــه پروژههــای اکتشــافی از فــاز مقدماتــی تــا اخــذ پروانــه بهــره بــرداری، اســتخراج مــواد معدنــی خــام و فــرآوری شــده وارد همــکاری و مشــارکت شــده و کنــار شــما باشــیم.

طراحی

مــا بــا اســتفاده از نرمافزارهــای تخصصــی و بــه روز و بــا برخــورداری از تجربیــات گذشــته قــادر بــه ارائــه خدمــات در خصــوص طراحــی پروژههــای اکتشــافی از ابتــدا تــا انتهــا و خطــوط فــرآوری در مقیاسهــای صنعتــی و نیمــه صنعتــی هســتیم.

بازرگانی مواد معدنی

مـا در زمینههـای خریـد و فـروش مـواد معدنـی بـه صـورت کلـوخ و فـرآوری شـده در بـازار داخلـی و یـا صــادرات فعالیــت داریــم و میتوانیــم در زمینــه توســعه بازارهــای مصــرف موثــر راهــکار و راهبــرد ارائــه دهیــم.