هیئت مدیره

ابوذر مرادی
رئیس هیئت مدیره
علیرضا مرادی
نائب رئیس هیئت مدیره
زهرا محمدی
بازرس اصلی
اباصلت حسنلو
بازرس علی البدل