بدون شك شركت ماهنشان در يك دهه اخير يكي از مدعيان توليد فلزات گرانبها منجمله: طلا، نقره، پلاتين، پالاديوم و فلزات نجيب و پايدار بوده است